Kehon mittojen seuraaminen

On tavallista, että urheilijan painoa ja kehon koostumusta seurataan erilaisin mittausmenetelmin. Osa menetelmistä on hyviä, osa hyvinkin epäluotettavia. Olennaista on, että mittaukset tehdään perustellusti, ja että tulosten tulkitsija ymmärtää eri mittausmenetelmiin liittyvät virhelähteet ja osaa tehdä niistä realistisia johtopäätöksiä. Tulosten tulkitsijalla on myös suuri vastuu mittausten perusteella annetuista ohjeista.

Miksi testataan?

Valmentajien tulisi pohtia, mikä lisähyöty kehon mittaamisesta saadaan. Jos mittausmenetelmää halutaan käyttää, tulee mittaajan olla aina sama koulutettu ammattihenkilö, joka ymmärtää mittauksen satunnaisvirheen.

Kehon koostumuksen mittaustuloksia kannattaa verrata vain urheilijan omiin, aiempiin tuloksiin. Eri lajien ns. ”ihannearvot” voi jättää omaan arvoonsa, sillä niiden luotettavuus on kyseenalainen. Lisäksi tiedetään, että kaikkiin lajeihin mahtuu huippuja ns. keskiarvomitoin, mutta joukkoon mahtuu poikkeuksetta myös ääripäitä.

Epärealististen ihannearvojen tavoittelu saattaa viedä täysin harhateille. Huolimattomat huomautukset saattavat johtaa jopa terveydelle vaarallisiin painonpudotusyrityksiin.

Urheilijan kehon koostumuksen testaajan hyvät käytännöt
 
  • Sama mittaaja. On hyvin toivottavaa, että urheilijan mittaukset tekee aina sama mittaaja, näin vältetään mittaajan vaihdoksesta aiheutuvat virheet.
  • Vertailu. Mittaustuloksia verrataan vain urheilijan omiin aiempiin mittauksiin, eikä esimerkiksi lajin ihannearvoihin.
  • Hienotunteisuus. Omaan kehoon liittyvät mittaukset saattavat olla joillekin arkoja alueita. Tämä asia tulee tiedostaa sekä mittaus- että palautetilanteissa.

Tulosten tulkinta ja annettavat ohjeet

Jos mittaustuloksien perusteella annetaan ohjeita, niiden tulee olla yksinkertaisia, selkeitä ja perusteltuja. Painon pudotukseen liittyvässä ohjeistuksessa on aina sovittava siitä, kuinka ravitsemusohjaus toteutetaan.

Nuorten kanssa oltava tarkkana

Silloin, kun painon tai kehon koostumuksen mittauksia tehdään kasvuikäisille, on huomioitava, että käytetään vain kyseessä olevalle ikäluokalle tarkoitettuja mittausmenetelmiä ja viitearvotaulukoita. Ohjeita annettaessa on syytä muistaa, että esimerkiksi ravitsemusasioihin liittyvä vastuu on edelleen vanhemmilla.

Ei liian suurta painoarvoa

Painoon ja kehon koostumukseen liittyville mittauksille ei kannata antaa liian suurta painoarvoa, sillä nämä mittaustulokset eivät suoraan kerro urheilijan suorituskyvystä. On hyvä muistaa, että todelliset tulokset tehdään ja mitataan suorituspaikoilla.

Bookmark and Share